loader
Poznaj nasze

Warunki Świadczenia Usługi

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób współpracy stron w zakresie sprzedaży produktów i świadczenia usług przez ITEO VOICE SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Katowicach (40-065) przy ul. Mikołowskiej 51, NIP 634-292-71-63, REGON: 369839981, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000735214, której akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (o kapitale zakładowym w wysokości 125.000,00 złotych (wpłaconym w całości).
 2. Informacje zamieszczone w serwisie internetowym hellobot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony hellobot.pl/tos w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego w odpowiedniej zakładce na stronie.
 • DEFINICJE
 1. Pojęcie pisane w wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści zamówienia. 
 1. Dane Klienta – oznaczają wszelkie dane wprowadzone przez Klienta do Usługi.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • iVS – oznacza ITEO VOICE SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Katowicach (40-065) przy ul. Mikołowskiej 51, NIP 634-292-71-63, REGON: 369839981, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000735214, której akta rejestrowe znajdują się Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Klient – przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, względnie inny podmiot, z wyłączeniem konsumentów. 
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).
 • Okres Rozliczeniowy:
 • Miesięczny – w przypadku płatności miesięcznej pierwszy Okres Rozliczeniowy oznacza okres począwszy od dnia zawarcia zamówienia do końca miesiąca kalendarzowego; każdy kolejny Okres Rozliczeniowy oznacza każdy kolejny miesiąc kalendarzowy,
 • Roczny – w przypadku płatności rocznej pierwszy Okres Rozliczeniowy oznacza okres począwszy od dnia zawarcia zamówienia do końca 12 miesiąca obowiązywania zamówienia; każdy kolejny Okres Rozliczeniowy oznacza każdy kolejny okres 12-miesięcy.
 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Zamówienie – zamówienie o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem i iVS.
 3. Usługa – oznacza oprogramowanie bota głosowego (app.hellobot.pl) dostarczane jako usługa.
 • WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1.  iVS świadczy Usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zamówieniu. zamówienie określa zakres zleconych Usług.
 2. Usługa będzie aktywna przez 99% czasu, za wyłączeniem zaplanowanych przerw konserwacyjnych. 
 3. Usługa jest udostępniana bez jakiejkolwiek gwarancji.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w okresie, za który opłacona została opłata subskrypcyjna.  
 5. Uprawnienie Klienta do korzystania z Usługi może zostać zawieszone w przypadku wykrycia naruszeń obowiązujących przepisów prawa dokonywanych przez Klienta za pośrednictwem Usługi lub naruszeń postanowień zamówienia lub Regulaminu, w szczególności warunków niniejszej subskrypcji.
 6. Klientowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek należności w przypadku zawieszenia Usługi oraz w przypadku usunięcia Danych Klienta w związku z zawieszeniem Usługi.
 7. Klient oświadcza, że nie będzie występował wobec iVS z żadnymi roszczeniami w przypadku zawieszenia Usługi. 
 8. W przypadku zawieszenia Usługi naliczanie płatności za daną Usługę zostaje wstrzymane. 
 9. Usługi będą świadczone zdalnie. Miejscem świadczenia usług są Katowice, Polska.
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Klient nie nabywa żadnych licencji ani praw autorskich do udostępnionej Usługi, w szczególności nie nabywa prawa do odsprzedaży, sublicencjonowania, powielania, kopiowania, modyfikowania oraz publicznego rozpowszechniania i udostępniania Usługi. 

 • WSPARCIE I POMOC TECHNICZNA 
 1. Usługa wsparcia technicznego w zakresie subskrybowanej Usługi obejmuje: 
  1. zdalne, telefoniczne rozwiązywanie problemów związanych z błędami w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Klienta, 
  2. należyte i terminowe usuwanie błędów.
 2. Zgłoszenia będą rejestrowane przez Klienta na adres e-mail: voicebot.sla@iteo.com. iVS zapewnia wsparcie techniczne w godzinach od 9:00 do 17:00 w Dni robocze. 
 3. iVS może aktualizować Usługę, a w przypadku istotnych zmian powiadomi o tym Klienta. 
 4. iVS zobowiązuje się zagwarantować na stronie internetowej https://app.hellobot.pl/ dostępnej dla Klienta, dostęp do odpowiednich plików do pobrania, zawierających aktualizacje/nowe wersje Usługi. 
 • PŁATNOŚCI 
 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty opłaty subskrypcyjnej, zgodnie z warunkami zamówienia. Zamówienie powinno określać przyjęty przez Strony Okres Rozliczeniowy.
 2. Zapłata następuje po przedłożeniu faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym w zamówieniu. 
 3. Wszelkie płatności wynikające z zamówienia będą dokonywane przez Klienta w formie przelewu na konto iVS wskazane na fakturze VAT. 
 4. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT.
 5. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym iVS. 
 6. Opóźnienie z płatnością może spowodować zawieszenie dostępu do Usługi, do czasu uregulowania należności. 
 7. Płatność za Usługę dokonywana jest na początku każdego Okresu Rozliczeniowego w trakcie okresu obowiązywania zamówienia i obejmuje Okres Rozliczeniowy, za który następuje płatność (tzw. płatność z góry).  
 8. Opłata subskrypcyjna może ulegać indeksacji na kolejny rok, na który przedłużono zamówienie, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w trakcie ostatniego Okresu Rozliczeniowego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o ile przedmiotowy wskaźnik wykazywać będzie wzrost cen.  
 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków, które mogą być należne w jurysdykcji Klienta w wyniku Usług świadczonych na mocy niniejszego zamówienia. 
 10. Wszelkie podatki związane z zamówieniem będą ponoszone przez Stronę, na którą takie podatki są nakładane na mocy obowiązującego prawa. 
 11. iVS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne płatności na rzecz Klienta i/lub osób trzecich w związku z zawartym zamówieniem, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek podatki, opłaty lub płatności z tytułu korzystania przez Klienta z jego istniejących aktywów lub kosztów ogólnych w związku z realizacją transakcji będących przedmiotem zamówienia.
 • WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA zamówienia
 1. Świadczenie usług przez iVS na rzecz Klienta wymaga zawarcia zamówienia.
 2. Zamówienia składane są przez formularz kontaktowy: https://hellobot.pl/kontakt/ lub na adres  e-mail opiekuna klienta wraz z potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i ich akceptację w formie elektronicznej.
 3. Świadczenie Usług na podstawie zamówienia trwa przez czas wskazany w zamówieniu. Jeżeli nie wskazano inaczej w zamówieniu zostanie ona przedłużona na okres kolejnego roku (12 miesięcy), jeśli żadna ze Stron nie złoży pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę jej zakończenia na co najmniej miesiąc przed zakończeniem ostatniego roku obowiązywania zamówienia. 
 4. Klient może rozwiązać zamówienie za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Klienta przyjmuje się dzień otrzymania przez iVS oświadczenia o wypowiedzeniu. Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. 
 5. Każdej ze Stron, przysługuje prawo rozwiązania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 
  1. druga ze Stron narusza postanowienia zamówienia,  
  2. Klient dopuszcza się opóźnienia w zapłacie przez okres przekraczający 30 dni.
 6. W przypadku rozwiązania zamówienia przez iVS ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta:
  1. w przypadku przyjęcia Rocznego Okresu Rozliczeniowego – iVS zachowuje uiszczoną przez Klienta roczną opłatę subskrypcyjną (opłata nie podlega zwrotowi);
  2. w przypadku przyjęcia Miesięcznego Okresu Rozliczeniowego – Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz iVS kary w wysokości sumy opłat subskrypcyjnych pozostałych do końca rocznego okresu obowiązywania zamówienia. 
 7. iVS jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.
 8. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 • TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu braku świadczenia lub nienależytego świadczenia Usług. Reklamacja musi być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. pisemnie na adres: ITEO VOICE SOLUTIONS S.A. ul. Mikołowska 51, 40-065 Katowice (albo
  2. elektronicznie na adres e-mail: voicebot.sla@iteo.com
 3. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby iVS.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej za datę wniesienia uważa się datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuje niezwłocznie po jej wpływie w godzinach pracy iVS.
 5. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. dane identyfikacyjne Klienta – imię nazwisko lub jego nazwę, adres,
  2. określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu/zakresu czynności,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. datę zamówienia.
 6. W przypadku, gdy reklamacja złożona w sposób inny niż w pkt 8.5., iVS, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 7. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej wniesienia; w tym terminie IVS zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi (pocztą elektroniczną lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. 
 8. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
 1. Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym (w szczególności Windows Vista lub nowszym) oraz oprogramowaniem (w szczególności graficzna przeglądarka internetowa), zapewniający dostęp do Internetu oraz uruchomienie przeglądarek internetowych:  Internet Explorer w wersji co najmniej 8, Firefox w wersji co najmniej 23, Opera w wersji co najmniej 12; włączona obsługa Cookies i Javascript oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024 x 768. 
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów. 
 3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient są wprowadzane cookies, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną są usuwane z systemu informatycznego. 
 • PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zamówieniem oraz wszelkimi instrukcjami i dokumentacjami udostępnionymi przez iVS.
 2. Wszelkie dane wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi stanowią własność Klienta i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność. iVS nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Klienta w ramach korzystania z Usług.
 3. Klient nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody iVS:  
  1. udostępniać Usługi osobom trzecim do używania pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym bądź darmowym);
  2. korzystać z Usługi wspólnie z podmiotami trzecimi.
 4. Klient ma zakaz dostarczania na stronę iVS treści o charakterze bezprawnym. 
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 1. iVS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta, będące wynikiem użytkowania dostarczonych Usług w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z ich naturą lub przeznaczeniem.
 2. Odpowiedzialność iVS jest ograniczona do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 3. iVS będzie przechowywać i chronić dane zgodnie ze standardami branżowymi. Dane pozostają własnością Klienta, z wyłączeniem scenariuszy oprogramowania przygotowanych przez iVS.
 4. iVS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Danych. Klient jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich kopii bezpieczeństwa w celu uniknięcia utraty lub zniszczenia Danych. 
 5. IVS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przerwy, awarie usług lub inne problemy związane z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej lub innych systemów.  
 6. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za utracone korzyści i dochody. 
 • ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
 1. Obie Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji im powierzonych przez drugą Stronę, z wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie ich stronie trzeciej jest bezwzględnie konieczne do świadczenia Usług. Strony zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zamówienia bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że obowiązek udostępnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zakresem tajemnicy są objęte w szczególności informacje dotyczące:
  1. warunków finansowych zamówienia,
  2. wszelkich danych o charakterze technicznym, technologicznym wykorzystywanych do wykonywania Usług,
  3. wszelkich danych o charakterze organizacyjnym.
 2. Klauzula o zachowaniu poufności nie odnosi się do informacji, które:
  1. są publicznie dostępne lub powszechnie znane, 
  2. są otrzymane od osób trzecich, które nie mają obowiązku zachowania poufności, 
  3. stały się ogólnie dostępne lub znane publicznie bez naruszenia postanowień zamówienia przez którąkolwiek ze Stron, 
  4. zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą bez powoływania lub używania Informacji poufnych. 
 3. Strona Otrzymująca: 
  1. ujawni Informacje Poufne wyłącznie ograniczonej liczbie swych pracowników, konsultantów, doradców, poddostawców, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w realizację celów określonych przez Stronę Ujawniającą, którzy są poinformowani o poufnym charakterze Informacji Poufnych oraz którzy zgadzają się na działanie zgodnie z zapisami niniejszego zamówienia. Każda Strona zapewnia i w całości jest odpowiedzialna za to, aby jej pracownicy, konsultanci, doradcy, poddostawcy przestrzegali warunków niniejszego zamówienia;
  2. będzie używać Informacji Poufnych tylko do celów zdefiniowanych przez Stronę Ujawniającą, a nie do żadnych innych celów, a w szczególności nie będzie ich używać w swoim imieniu dla osiągnięcia własnych korzyści majątkowych lub dla uzyskania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej w stosunku do Strony Ujawniającej; 
  3. nie może ujawniać Informacji Poufnych (w całości lub w części) żadnym stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej.
 4. Jeśli Strona Otrzymująca zostanie zobowiązana przez organy władzy rządowej, sądowej lub administracyjnej do ujawnienia Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca może to uczynić, ale tylko w wymaganym zakresie oraz dołoży wszelkich starań, aby uzyskać wiarygodne potwierdzenie o traktowaniu takich informacji poufnie oraz bezzwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą o takim postępowaniu. 
 5. Po rozwiązaniu zamówienia lub w każdym momencie trwania zamówienia na pisemny wniosek Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci (lub zniszczy, jeżeli tak zostało wskazane przez Stronę Ujawniającą) wszystkie Informacje Poufne, nie zachowując żadnych kopii i wyda w formie pisemnej potwierdzenie zaistnienia wspomnianego zwrotu/zniszczenia. 
 6. Żadna ze Stron nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek potwierdzeń odnośnie dokładności, kompletności lub użyteczności Informacji Poufnej wyraźnie zrzekając się odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie wynikające z posiadania lub używania Informacji Poufnej. 
 7. Strony ponoszą odpowiedzialność za każde naruszenie niniejszego zamówienia, w tym także przez osoby wymienione w ust. 3 lit. a) powyżej, tak samo, jak za własne naruszenie warunków niniejszego zamówienia, przy czym odpowiedzialność Strony ograniczona jest do szkody rzeczywiście poniesionej przez drugą Stronę z wyłączeniem utraconych korzyści. Strona Otrzymująca spowoduje, iż jej Przedstawiciele, którym ujawnione zostaną Informacje Poufne zachowają je w poufności na warunkach zgodnych z warunkami określonymi niniejszą zamówienie.
 • DANE OSOBOWE 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów podanych dobrowolnie przy rejestracji na stronie hellobot.pl jest iVS. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie na adres wskazany powyżej; 
  2. elektronicznie na adres e-mail: hellobot@iteo.com;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 700 38 80
 2. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych oraz plików cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w postaci elektronicznej pod adresem: https://hellobot.pl/polityka-prywatnosci/
 • SIŁA WYŻSZA
 1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu lub zamówienia, jeżeli udowodnią, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą, oraz że w chwili zawarcia zamówienia niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków. W szczególności za wydarzenie określone w punkcie poprzednim uznaje się:
  1. wojnę, zamieszki, akty sabotażu,
  2. katastrofy naturalne takie jak silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun,
  3. wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn lub instalacji,
  4. akty władzy o charakterze powszechnym.
 2. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej niezwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu takiej sytuacji, przesyłając dokumentację stanowiącą dowód na zaistnienie zjawiska Siły Wyższej. W takim zawiadomieniu Strona dotknięta wskaże zobowiązania, których nie będzie w stanie zrealizować z powodu zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej oraz okres, w ciągu którego nie będzie w stanie zrealizować ciążących na niej zobowiązań.
 3. Jeżeli z informacji przesłanych przez Stronę dotkniętą działaniem Siły Wyższej wynika, że nie będzie ona w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z zamówienia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może wypowiedzieć zamowienie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia dostarczenia Stronie dotkniętej działaniem Siły Wyższej pisemnego wypowiedzenia.
 • ZAWIADOMIENIA
 1. O ile Regulamin lub zamówienie nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez iVS oraz Klienta w zamówieniu lub za pomocą: operatora pocztowego lub kurierem. 
 2. Adresat zawiadomienia niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji przesłanej drogą elektroniczną na adres nadawcy wskazany w zamówieniu.  
 3. Dane kontaktowe iVS będą każdorazowo określane w zamówieniu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024
 2. iVS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku zmiany Regulaminu iVS poinformuje o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną (e-mail), na podany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Klient uprawniony będzie do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie akceptacji zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta będzie równoznaczna z rezygnacją z korzystania przez niego z Usług wraz z zakończeniem okresu subskrypcji – jeżeli ta została zakupiona przez Klienta. Do czasu rozwiązania zamówienia zastosowanie znajdują postanowienia dotychczasowego Regulaminu. 
 4. Prawem właściwym dla wykonania i interpretacji Regulaminu oraz zamówienia jest prawo polskie.  
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby iVS.
 7. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub zamówienia nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub zamówienia.  
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zamówienia i Regulaminu za wiążące uważa się postanowienia zamówienia.